Adatszolgáltatási kötelezettség

A havi nyilatkozatadási kötelezettség mellett a Földgáz szekció Tagjai kötelesek a nyilatkozatot alátámasztó adatokat tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig benyújtani a Szövetséghez az Alapszabály 19.1.3. – 19.1.6. pontjaiban rögzítetteknek megfelelően, az adatok megküldésével az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre. Az adatszolgáltatás tartalmát a Tagok tevékenysége szerint az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Adat / Tag
Földgáz egyetemes szolgáltató *

Fbkt. 7.§ (1) bekezdés a) aa)

Földgázkereskedő, aki felhasználóknak földgázt értékesít

Fbkt. 7.§ (1) bekezdés a) ab)

Földgáztermelő, aki felhasználóknak földgázt értékesít

Fbkt. 7.§ (1) bekezdés b)

Felhasználó, aki földgázt harmadik országból határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol

Fbkt. 7.§ (1) bekezdés c)

Felhasználó, aki földgázt EU-ból határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol

Fbkt. 7.§ (1) bekezdés c)

Elszámolási időszak X X X
Számla sorszáma X X X beszerzési számla
Számla kiállítás dátuma X X X
Számla áfa teljesítési dátuma X X X

X

Mennyiség (MWh) Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége elkülönítve a lakossági, valamint az egyéb irányban Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyisége

Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyisége

Vámokmány dátuma X
Jegyzőkönyv dátuma X X
A rendszerirányító által a ténylegesen átvett földgáz mennyiségéről kiállított jegyzőkönyve X X

* Az egyetemes szolgáltató Tag évente – az éves beszámoló elfogadását követő tizenöt (15) napon belül – köteles a Szövetség részére megküldeni a könyvvizsgálója nyilatkozatával megerősített nyilatkozatot, amelyben rögzítésre és összesítésre kerül az adott naptári évre vonatkozó havi adatszolgáltatás, illetve annak esetleg szükséges módosítása.

Visszaigénylés

Az Fbkt. 8. § (8) bekezdése alapján a Tag visszaigényelheti azon földgázmennyiség után bevallott tagi hozzájárulást, amelyet az egyetemes szolgáltatás keretében lakossági fogyasztó részére értékesít és/vagy igazoltan nem energetikai célra, hanem vegyipari alapanyagként hoz be, használ fel vagy értékesít. A tagi hozzájárulás visszaigénylésére a nyilatkozat benyújtásától számított kilencven (90) napon belül van lehetőség. Az adott hónapra vonatkozó visszaigénylés összege nem haladhatja meg az ugyanazon hónapra vonatkozó havi nyilatkozatban megadott, az egyetemes szolgáltatás keretében lakosság részére értékesített, illetve vegyipari alapanyagként felhasznált földgáz mennyisége után bevallott tagi hozzájárulás összegét.

A visszaigénylés részletszabályait az Alapszabály 19.2. pontja tartalmazza.

Egyetemes szolgáltatók visszaigénylése

Az Fbkt. 7.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő Tagnak (egyetemes szolgáltató) a lakossági fogyasztók részére egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz után bevallott tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát az Alapszabály 19.2.3 pontja szerinti adatszolgáltatással kell igazolnia. Az adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatban kérjük forduljon az Ügyfélszolgálathoz az ugyfelszolgatalat@husa.hu e-mail címen.

Az egyetemes szolgáltató Tagnak a TIR-ben a 027-es engedély kódon kell feltüntetnie mind a normál, mind a visszaigénylő nyilatkozatban az egyetemes szolgáltatás keretében lakosság részére értékesített földgáz mennyiségét. Az egyetemes szolgáltatói engedély alapján a Tagnál automatikusan beállításra kerül a 027-es engedélykód használatának lehetősége.

Vegyipari alapanyagként történő földgáz felhasználás utáni visszaigénylés

A Tagnak a TIR-ben a 028-os engedély kódon kell feltüntetnie mind a normál, mind a visszaigénylő nyilatkozatban vegyipari alapanyagként értékesített/felhasznált/behozott földgáz mennyiségét. A 028-as engedélykód Taghoz történő hozzárendelése a Tag kérelme alapján történik, melyben a Tag nyilatkozik arról, hogy saját jogú vegyipari alapanyagként történő földgázfelhasználás vagy felhasználó részére történő értékesítés után kíván visszaigényléssel élni, megjelölve a vegyipari alapanyagként történő felhasználás/értékesítés kezdő időpontját és az érintett felhasználókat.  A kérelmet az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre kell benyújtani az Elektronikus eljárás szabályai szerint.

A földgáz vegyipari alapanyagként történő felhasználása után bevallott tagi hozzájárulást visszaigényelő Tagnak az Alapszabály 19.2.4 pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, amely keretében a következőket kell megküldenie a Szövetség részére az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre:

 • havi kimutatás, mely tartalmazza a földgázt vegyipari alapanyagként végső felhasználó által beszerzett és felhasznált földgáz mennyiségi adatokat, a következő tartalommal:
  • elszámolási időszak (fizikai teljesítés),
  • beszerzett földgáz mennyisége beszerzési forrás megjelölésével (kereskedő/termelő/külföldi behozatal/szabad piaci vásárlás),
  • felhasznált földgáz mennyiség felhasználási cél szerinti bontásban;
 • az első visszaigénylés alkalmával a földgáz vegyipari alapanyagként történő felhasználás technológiai folyamatleírását;
 • értékesítés esetén – fentieken túlmenően – a felhasználó által cégszerűen aláírt, hiteles igazolás a vegyipari alapanyagként felhasznált földgáz mennyiségéről, a pontos felhasználási cél és a tényleges felhasználás hónapjának megjelölésével, valamint a felhasználó részére kiállított értékesítési számla.

Visszaigénylés kiutalási határideje

A visszaigénylésnek kiutalásának hármas feltétele van:

 • a visszaigénylő nyilatkozat benyújtása,
 • a visszaigénylést alátámasztó adatszolgáltatás benyújtása,
 • a tagi hozzájárulás megfizetése.

A Szövetség mindhárom feltétel tag általi hiánytalan teljesítését követő 15 napon belül bírálja el és utalja vissza vagy írja jóvá a tagi hozzájárulás folyószámlán a visszaigényelt és jóváhagyott összeget.
A Tagnak minden esetben kötelezően rendelkeznie kell arról, hogy a visszaigényelt összeg számlán tartását vagy kiutalását kéri. Kiutalás kérése esetén meg kell jelölnie, hogy melyik – a Szövetségnél nyilvántartott – pénzforgalmi bankszámlájára kéri az utalás teljesítését.

Az Alapszabály 22.2.2. pontja alapján a visszaigénylés, levonás jogszerűségének ellenőrzése során a visszaigénylést kérő, illetve levonást érvényesítő Tag köteles eljárni, a Tag kötelezettsége továbbá az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok visszaigénylésben érintett harmadik féltől történő beszerzése és a Szövetség ellenőre számára a szükséges feltételek (ideértve a helyszíni ellenőrzést is) biztosítása


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.