Adatszolgáltatási kötelezettség

A havi nyilatkozatadási kötelezettség mellett a Földgáz szekció Tagjai kötelesek megküldeni a nyilatkozat tartalmát alátámasztó, az Alapszabály 19.1.3. – 19.1.8. pontja szerinti adatszolgáltatást az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre Excel táblázatként (a fájl minősített elektronikus aláírása nem kötelező). Az adatszolgáltatás tartalma tevékenység szerinti bontásban a következő:

Adat / Tag
Földgáz egyetemes szolgáltató lakossági irányban értékesít * Földgáz egyetemes szolgáltató nem lakossági irányban értékesít Földgázkereskedő, aki felhasználóknak földgázt értékesít Földgázkereskedő, aki földgázt saját célra használ fel ** Földgáztermelő, aki felhasználóknak földgázt értékesít Felhasználó, aki földgázt harmadik országból határon keresztül történő beszállítással vásárol Felhasználó, aki földgázt EU-ból határon keresztül történő beszállítással vásárol Felhasználó, aki földgázt szervezett piacon vásárol

Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) aa)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) aa)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) ab)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) ab)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés b)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés c)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés c)

Fbkt. 7. § (1) bekezdés c)

Elszámolási időszak X X X X
A számlán feltüntetett fogyasztási időszak kezdő és záró dátuma X
Számla sorszáma X X X beszerzési számla beszerzési számla
Számla kiállítás dátuma X X X X
Számla áfa teljesítési dátuma X X X X X
Mennyiség (MWh) Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége elszámolási időszakonkénti bontásban, elkülönítve a lakossági, valamint az egyéb irányban értékesített mennyiség Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége Tárgyhónapban beszerzett és felhasznált földgáz mennyisége Tárgyhónapban értékesített földgáz mennyisége Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyisége Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyisége Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyisége és a számlán szereplő mennyiség
A földgáz felhasználás időszaka X
Vámokmány száma X
Jegyzőkönyv dátuma X X
A rendszerirányító által a ténylegesen átvett földgáz mennyiségéről kiállított jegyzőkönyve X X

* Az Alapszabály 19.1.9. pontja alapján az egyetemes szolgáltató Tag évente – az éves beszámoló elfogadását követő tizenöt (15) napon belül – köteles a Szövetség részére megküldeni a könyvvizsgálója nyilatkozatával megerősített nyilatkozatot, amelyben rögzítésre és összesítésre kerül az adott naptári évre vonatkozó 19.1.3.1. pont szerinti adatszolgáltatás, illetve annak esetleg szükséges módosítása.

** A földgázkereskedő Tag a saját célra történő földgáz felhasználás mennyiségét a TIR-ben a 161-es engedély kódon tünteti fel, amely beállítása a nyilatkozat benyújtása előtt a Tag által az ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre küldött kérelem alapján történik.

Az Alapszabály 19.1.1.3. pontja átmeneti időszakot határoz meg 2022. január 1. és december 31. között, amikor az egyetemes szolgáltató Tag nem lakossági fogyasztónak történő földgáz értékesítés esetén, továbbá a földgázkereskedő Tag és földgáztermelő Tag felhasználónak történő értékesítés esetén jogosult arra, hogy a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyiség naptári hónaponkénti megbontása helyett az Elszámolási időszak(ok) utolsó napja szerinti hónapra összesítve szerepeltesse a földgáz mennyiségét a tagi hozzájárulás nyilatkozatban és a fentiek szerinti adatszolgáltatásban.

Visszaigénylés

Az Fbkt. 8. § (8) bekezdése alapján a Tag visszaigényelheti azon földgázmennyiség után bevallott tagi hozzájárulást, amelyet az egyetemes szolgáltatás keretében lakossági fogyasztó részére értékesít. A tagi hozzájárulás visszaigénylésére a nyilatkozat benyújtásától számított kilencven (90) napon belül van lehetőség. Az adott hónapra vonatkozó visszaigénylés összege nem haladhatja meg az ugyanazon hónapra vonatkozó havi nyilatkozatban megadott, az egyetemes szolgáltatás keretében lakosság részére értékesített, földgáz mennyisége után bevallott tagi hozzájárulás összegét.

A visszaigénylés részletszabályait az Alapszabály 19.2. pontja tartalmazza.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő Tagnak (egyetemes szolgáltató) a lakossági fogyasztók részére egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz után bevallott tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát az Alapszabály 19.2.3 pontja szerinti adatszolgáltatással kell igazolnia. Az adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatos további kérdéseivel kérjük forduljon az Ügyfélszolgálathoz az ugyfelszolgatalat@husa.hu e-mail címen.

Az egyetemes szolgáltató Tagnak a TIR-ben a 027-es engedély kódon kell feltüntetnie mind a normál, mind a visszaigénylő nyilatkozatban az egyetemes szolgáltatás keretében lakosság részére értékesített földgáz mennyiségét. Az egyetemes szolgáltatói engedély alapján a Tagnál automatikusan beállításra kerül a 027-es engedélykód használatának lehetősége.

Visszaigénylés kiutalási határideje

A visszaigénylésnek kiutalásának hármas feltétele van:

  • a visszaigénylő nyilatkozat benyújtása,
  • a visszaigénylést alátámasztó adatszolgáltatás benyújtása,
  • a tagi hozzájárulás megfizetése.

A Szövetség mindhárom feltétel tag általi hiánytalan teljesítését követő 15 napon belül bírálja el és utalja vissza vagy írja jóvá a tagi hozzájárulás folyószámlán a visszaigényelt és jóváhagyott összeget.
A Tagnak minden esetben kötelezően rendelkeznie kell arról, hogy a visszaigényelt összeg számlán tartását vagy kiutalását kéri. Kiutalás kérése esetén meg kell jelölnie, hogy melyik – a Szövetségnél nyilvántartott – pénzforgalmi bankszámlájára kéri az utalás teljesítését.

Az Alapszabály 22.2.2. pontja alapján a visszaigénylés, levonás jogszerűségének ellenőrzése során a visszaigénylést kérő, illetve levonást érvényesítő Tag köteles eljárni, a Tag kötelezettsége továbbá az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok visszaigénylésben érintett harmadik féltől történő beszerzése és a Szövetség ellenőre számára a szükséges feltételek (ideértve a helyszíni ellenőrzést is) biztosítása.

A TIR Portál Felhasználói kézikönyve a földgáz szekcióra vonatkozóan

A TIR Portál Felhasználói kézikönyve a földgáz szekcióra vonatkozóan a következő linken érhető el:
Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer Portál felhasználói kézikönyve a földgáz szekció részére


Jelen tájékoztatás csak a legfontosabb és legalapvetőbb információkkal ismerteti meg, nem helyettesíti a Kt., az Fbkt. és az Alapszabály ismeretét. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szövetség nincs felhatalmazva a jogszabályok értelmezésére, ezért a honlapon megjelenő tájékoztatók mindössze szakmai véleménynek tekinthetőek. E szakmai véleményekben foglaltakra jogok és kötelezettségek nem alapozhatók, hatóság vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak.